เสาร์-อาทิตย์

ไฟฟ้าและพันมอเตอร์

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ธนรัต จูมแพง เนื้อหาวิชา - Adobe Photoshop เทคนิก การออกแบบและตกแต่งภาพ - SketchUp การออกแบบภาพให้เป็น 3D - Internet การใช้...
Read More
เสาร์-อาทิตย์

คอมพิวเตอร์ระดับ2

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ วีระ ชมชัย เนื้อหาวิชา - Adobe Photoshop เทคนิก การออกแบบและตกแต่งภาพ - SketchUp การออกแบบภาพให้เป็น 3D - Internet การใช้ In...
Read More
เสาร์-อาทิตย์

คอมพิวเตอร์ระดับ1

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ จิรศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ เนื้อหาวิชา 1.Microsoft World หลักการพิมพ์เอกสารและการจัดรูปแบบให้สวยงาม 2.Microsoft Excel การสร้างตารางแบบฟอร์ม, การใช้สูตรและฟังก์ชั่น 3...
Read More